tbd30 förvärvar Greenpipe A/S (”Greenpipe”) i Danmark

tbd30 AB (publ) (”tbd30”) har idag genom sitt helägda dotterbolag Spolargruppen Sverige AB (”Spolargruppen”) ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Greenpipe A/S (”Greenpipe”) vilket därmed etablerar Spolargruppen i Danmark. Greenpipe är huvudsakligen verksamt inom fastighetsrelaterad relining i Köpenhamnsregionen och har cirka 25 anställda. Greenpipe förväntas 2022 växa med 45% jämfört med 2021 och omsätta cirka 65 MSEK. För 2022 förväntas en EBITA-marginal om cirka 20%.

Kommentar från Anders Lönnqvist, VD tbd30:

”Vi är mycket glada att välkomna Greenpipe till Spolargruppen. Søren och Christof har byggt ett både välskött och lönsamt bolag som vi ser fram emot att stötta i sin fortsatta tillväxtresa. Detta förvärv är ett viktigt steg på vägen mot att skapa en ledande nordisk aktör inom spolning och relining.”

Kommentar från Søren Dallov Ibsen och Christof Damgaard Strelander:

”Vi glädjer oss att bli en del av Spolargruppen och därigenom etablera gruppen i Danmark. Vi ser fram emot att utbyta erfarenheter och ta del av de ytterligare möjligheter som erbjuds inom gruppen, och som kan bidra till fortsatt god tillväxt och lönsamhet.”

Greenpipe är en av de ledande aktörerna i Danmark. Den danska spol- och relining marknaden kopplat till fastigheter förväntas enligt externa bedömningar[1] uppgå till 1,3 MdrSEK 2022 varav cirka 40% utgörs av relining. Den årliga tillväxttakten förväntas överstiga 10% fram till 2025. Som jämförelse förväntas den motsvarande svenska marknaden uppgå till 4,5 MdrSEK 2022, varav cirka hälften relining, med en något högre tillväxttakt fram till 2025. Förvärvet regleras kontant och finansieras genom interna medel. Utöver den initiala köpeskillingen om knappt 84 MSEK, som utgör merparten och där del avses återinvesteras i tbd30-aktier, kan en tilläggsköpeskilling baserad på förbestämda resultatmål tillkomma efter utgången av 2024. Förvärvet av Greenpipe beräknas slutföras omkring den 30 september och förväntas bidra till tbd30s vinst per aktie för innevarande år.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Lönnqvist, CEO tbd30 AB (publ)
+46 70 566 62 18
anders.lonnqvist@tbd30.se

Caesar Gezelius, CFO/IR tbd30 AB (publ)
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se

[1] Marknadsrapport framtagen av Cupole

 

Denna information är sådan information som tbd30 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-09-16 08:45 CEST.

Länk till pressrelease på tdb30.