tbd30 expanderar tjänsteportföljen

bd30 AB (publ) (”tbd30”) har idag genom sitt helägda dotterbolag Spolargruppen Sverige AB (”Spolargruppen”) ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Gerox AB (publ) (”Gerox”) vilket förstärker Spolargruppens erbjudande gentemot kommersiella fastighetsförvaltare och flerbostadshus. Gerox är verksamt inom geoenergisektorn och bedriver projektering, installation, och driftövervakning av värmeundercentraler. Gerox omsätter cirka 60 MSEK (LTM) med cirka 12% EBITA.


Gerox, grundat 2010, är idag ett starkt varumärke som i huvudsak varit verksamt inom ett område som sträcker sig från Linköping i söder till Uppsala i norr, med en mycket stark position i Stockholmsområdet där merparten av kunderna varit bostadsrättsföreningar.

Gerox har utvecklat den så kallade ”Gerox-metoden” som är en modell där geoenergi (bergvärme/kyla) kombineras med fjärrvärme. Metoden ger kunden optimal ekonomisk vinning och har installerats i sammanlagt 126 välfungerande anläggningar i flerfamiljshus, kontorsfastigheter och centrumanläggningar. Geoenergi består av lagrad solenergi i mark- och berggrund och räknas därför som förnybar.

Kommentar från Anders Lönnqvist, VD tbd30:
”Gerox är ett väldigt spännande tillskott till Spolargruppen. Med samma kundkanaler och ett tjänsteerbjudande som består av hållbara fastighetstjänster ser vi Gerox som ett perfekt komplement till Spolargruppen. Per med team har byggt ett välskött bolag som vi nu ser fram emot att utveckla tillsammans.”

Kommentar från Gerox grundare Per Melin:
”Vi har under en period letat efter rätt ägare för att stötta Gerox expansion, och är övertygade om att vi genom affären nu har hittat just detta. Med Spolargruppens breda nätverk inom fastighetsrelaterade tjänster har vi både möjlighet till nya försäljningskanaler, samt möjlighet att ta del av den kunskap som finns i gruppen.”

Utöver den initiala köpeskillingen om 37,5 MSEK på kassa och skuldfri basis, som utgör merparten och där del avses återinvesteras i tbd30-aktier, kan en tilläggsköpeskilling baserad på förbestämda resultatmål tillkomma efter utgången av 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Lönnqvist, CEO tbd30 AB (publ)
+46 70 566 62 18
anders.lonnqvist@tbd30.se

Caesar Gezelius, CFO/IR tbd30 AB (publ)
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se

Om tbd30

tbd30 är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag inom affärstjänstesektorn. Syftet med Bolaget är att skapa mervärde för aktieägarna genom ett starkt engagemang i och aktivt samarbete med dotterbolagen. tbd30 har en målinriktad och kompetent styrelse och ledning som tillsammans har lång erfarenhet av bolagsledning och bolagsstyrning, förvärv- och fusioner, förändringsprocesser, kapitalmarknaden, och näringslivet i stort.

Bifogade filer

tbd30 expanderar tjänsteportföljen