TBD30 etablerar Spolargruppen i Finland

tbd30 AB (publ) (”tbd30”) har idag ingått avtal om att förvärva tillgångarna
avseende Suomen Sukittajat Oy (”Sukittajat”) vilket därmed etablerar
Spolargruppen i Finland. Sukittajat, bildat 2013, är en av Finlands största aktörer
inom fastighetsrelaterad relining och har cirka 35 anställda. Sukittajat förväntas
2022 växa med ca 15% jämfört med 2021 och omsätta ca 60 MSEK. För 2022
förväntas en EBITA-marginal om cirka 10%.


Kommentar från Anders Lönnqvist, VD tbd30:
”Med förvärvet av Sukittajat, tillsammans med det nyligen genomförda förvärvet av
Greenpipe i Danmark, har vi nu etablerat Spolargruppen som en betydande nordisk aktör
inom fastighetsrelaterad relining och rörspolning. Sukittajat passar väl in i Spolargruppens
strategi och kommer att utgöra stommen för fortsatt tillväxt i Finland. Vi välkomnar alla
medarbetare till Spolargruppen och ser fram emot vår gemensamma framtid.”

Kommentar från Andreas Forsblom, VD Sukittajat:
”Vi är mycket glada att bli en del av Spolargruppen, och inte minst att hjälpa våra nya
kollegor att etablera sig på vår hemmamarknad. Vi ser fram emot att, med hjälp av
Spolargruppens erfarenhet och kompetens, vara med och bidra till gruppens fortsatta
tillväxt i Norden och Finland.”


Sukittajat är en av de ledande aktörerna i Finland. Den finska spol- och relining marknaden
kopplat till fastigheter förväntas enligt externa bedömningar[1] uppgå till 1,4 MdrSEK 2022
varav cirka 60% utgörs av relining. Den årliga tillväxttakten förväntas överstiga 10% fram till
2025. Som jämförelse förväntas Spolargruppens totala adresserbara marknad nu uppgå till
8,4 MdrSEK 2022, varav cirka hälften relining, med en liknande tillväxttakt fram till 2025.
Köpeskillingen uppgår till ca 42 MSEK och erläggs till dels med kontanta medel, dels med
nyemitterade aktier i tbd30, vilka utges och tecknas i samband med tillträdet till en kurs
som motsvarar snittkurs[2] under en mätperiod. Härutöver kan en kontant
tilläggsköpeskilling baserad på förutbestämda resultatmål tillkomma efter utgången av
2024. Förvärvet av Sukittajat beräknas slutföras kring årsskiftet.


För mer information, vänligen kontakta:

Anders Lönnqvist, CEO tbd30 AB (publ)
+46 70 566 62 18
anders.lonnqvist@tbd30.se

Caesar Gezelius, CFO/IR tbd30 AB (publ)
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se


[1] Marknadsrapport framtagen av Cupole
[2] Snittkurs för tbd30-aktien på Nasdaq First North Growth Market

Denna information är sådan information som tbd30 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-12-13 08:00 CET.

Bifogade filer

tbd30 etablerar Spolargruppen i Finland