Tebede AB förstärker positionen ytterligare i Finland

Tebede AB (publ) (”Tebede”) har idag genom det helägda dotterbolaget Spolargruppen Sverige AB (”Spolargruppen”) ingått avtal om att förvärva tillgångarna i reliningrverksamheten Consti Sukitus (”CS”) från Consti Building Services Ltd, en del av Consti Group Plc (”Consti”) noterat på Nasdaq Helsinki. Med detta förvärv förstärker Spolargruppen ytterligare sin marknadsledande position i Finland inom relining. CS är en av Finlands största aktörer inom fastighetsrelaterad relining och har cirka 45 anställda. CS omsätter på helårsbasis ca 65 MSEK.

Kommentar från Anders Lönnqvist, VD Tebede:

”Med förvärvet av CS förstärker vi ytterligare Spolargruppens position som marknadsledare inom fastighetsrelaterad relining i Finland. CS passar väl in i Spolargruppens strategi och med de potentiella synergieffekterna av förvärvet ser vi positivt på möjligheterna att utveckla den finska marknaden tillsammans med våra medarbetare och kunder.”

Kommentar från Jaakko Taivalkoski, Business Area Director Consti Building Technology:

”Försäljningen av fastighetsrelaterad reliningverksamhet är i linje med vår strategi, eftersom vårt mål är att öka den relativa andelen av vår byggtekniska serviceverksamhet. Transaktionen kommer att göra det möjligt för oss att stärka vår position inom utvalda byggnadstekniska segment framöver. Spolargruppen tillhandahåller en bra tillväxtplattform för den överlåtna verksamheten och dess personal.”

CS är en av de ledande aktörerna i Finland med stark marknadsposition i framförallt Helsingfors, Tammerfors, och Åbo. Den finska spol- och reliningmarknaden kopplat till fastigheter förväntas enligt externa bedömningar[1] uppgå till 1,5 Mdr SEK 2023 varav cirka 60 % utgörs av relining. Den årliga tillväxttakten förväntas uppgå till knappt 15 % fram till 2026. Som jämförelse förväntas Spolargruppens totala adresserbara marknad i Norden nu uppgå till 9 Mdr SEK 2023, varav cirka hälften utgörs av relining, med tillväxttakt om cirka 12 % fram till 2026. Förvärvet beräknas slutföras under hösten.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lönnqvist, CEO Tebede AB (publ)
+46 70 566 62 18
anders.lonnqvist@tebede.se

Caesar Gezelius, CFO Tebede AB (publ)
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tebede.se

[1] Marknadsrapport framtagen av Cupole

Tebede förstärker positionen i Finland