TEBEDES AKTIER HAR GODKÄNTS FÖR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM
11 okt. 2023 16:00:00
 
Regulatorisk

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Tebede AB:s (”Tebede” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande av Bolagets A-aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till den 23 oktober 2023. Mot bakgrund av noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista kommer Tebedes aktier att avnoteras från Nasdaq First North Growth Market och förväntad sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 20 oktober 2023.

Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktierna kommer att bibehålla såväl kortnamn (TEBEDE) som ISIN-kod (SE0016075246). Aktieägare i Tebede behöver inte vidta några åtgärder i samband med upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm.

För fullständig information avseende upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm hänvisas till det prospekt som kommer att offentliggöras i samband med noteringen, vilket förväntas godkännas av Finansinspektionen omkring den 13 oktober 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lönnqvist, VD
+46 70 566 62 18
anders.lonnqvist@tebede.se

Caesar Gezelius, CFO
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tebede.se

Om Tebede
Tebedes verksamhet bedrivs huvudsakligen via dotterbolaget Spolargruppen som är aktivt inom relining och rörspolning. Spolargruppens kunder består huvudsakligen av kommersiella fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar. Tebede har en tydlig tillväxtstrategi med fokus på både förvärv och organisk tillväxt inklusive genom etableringar på nya orter. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bolagets certified adviser är FNCA.

TEBEDES AKTIER HAR GODKÄNTS FÖR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM